خدمات

دپارتمان راهنمایی شغلی و تحصیلی

چشم اندار:

ما برآنیم تا از طریق آموزش و روش های نوین مشاوره در قبال نتایج مورد انتظار مشتریان الف ونون مسئول باشیم .اصول ما حصول نتایج برد- برد برای ما و مشتریان ماست به نحوی که انسجام و ارتباط ما را پایدارتر سازد .ما می کوشیم که حرمت هستی و طبیعت و اخلاق را رعایت کنیم وهدف ما هماهنگی ،شادی وعشق درونی مشتریانمان از طریق کمک به آنها در درک بهتر از مسائل شغلی ،فردی و تحصیلی است به نحوی که دراین راستا بتوانیم حامی تولیدات داخلی جهت کاهش بیکاری و بهبود وضعیت شغلی وحرفه ای گری وتغییر شیوه های تحصیلی به صورت کارآمدتر باشیم.

دپارتمان ریسک و بیمه

چشم انداز:

ما سعی داریم در راستای تغییربه سوی روش های کاربردی نوین برای مدیریت ریسک و بیمه از طریق آموزش و مشاوره به بهره برداران امر کمک نماییم و نسبت به پرورش کارشناسان حرفه ای در صنعت بیمه و تغییر روش های آموزشی به نحو کاربردی وحرفه ای گرا مسئولیم. خواسته ما رفع ضعف های آموزشی موجود با استفاده از تجربیات گذشته و و با تکیه بر نظرات افراد موفق و تکنیک ها و ایده های نوین است وبرآنیم نسبت به ایجاد فرآیندهای تسهیل و تسریع شده برای انجام امورات بیمه ای مشتریان بیمه ای کوشش نمائیم.

لطفا فیلم رو به رو را ببینید

شما می توانید فیلم رو به رو را ببینید تا با خدمات ما بیشتر آشنا بشوید.